ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 
Orkiestra Politechniki Opolskiej jest uczelnianą organizacją studencką.

§ 2. 
1. Siedzibą Orkiestry jest Opole, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska i obszar poza jej granicami.

2. Orkiestra utworzona jest przez członków – założycieli w liczbie minimum 10 osób, których wykaz wraz z podpisami stanowi załącznik do niniejszego Statutu. Wykaz ten powinien obejmować dane osobowe wraz z adresami kontaktowymi.

3. Orkiestra używa pieczęci z napisem “Orkiestra Politechniki Opolskiej”, której dysponentem jest Dyrygent Orkiestry.

4. Opiekunem Orkiestry jest Dyrygent Orkiestry.

5. Zakres obowiązków i praw Opiekuna Orkiestry (Dyrygenta Orkiestry) określa Rektor Politechniki Opolskiej lub inne osoby przez niego upoważnione i niniejszy Statut.

6. Działalność Orkiestry (sezon artystyczny) trwa od października danego roku kalendarzowego do czerwca roku następnego z wyłączeniem okresu sesji zimowej, letniej, przerwy międzysemestralnej oraz innych określanych w drodze rozporządzeń przez Rektora Politechniki Opolskiej.

7. Członkami statutowymi Orkiestry mogą być studenci Politechniki Opolskiej, studenci innych uczelni wyższych oraz osoby, które zgłoszą chęć dobrowolnego udziału w Orkiestrze Politechniki Opolskiej.

8. Zgromadzenie Członków stanowią wszyscy członkowie Orkiestry wraz z Dyrygentem. Głosowanie w sposób tajny przeprowadza się w sprawach wyboru Inspektora Orkiestry, jego Zastępcy oraz Bibliotekarza Orkiestry. Każdy Członek ma prawo zgłosić swoją kandydaturę lub innego Członka na w/w stanowiska w Orkiestrze. O wyborze decyduje głosowanie większością głosów – minimum 25% członków.

9. Wyboru i selekcji kandydatów poprzez publiczny nabór na członków Orkiestry Politechniki Opolskiej dokonuje Dyrygent Orkiestry. Podstawowym kryterium jest znajomość z zakresu notacji muzycznej oraz gry na instrumencie. Dyrygent Orkiestry nie prowadzi działalności z zakresu indywidualnego nauczania i doskonalenia gry na danym instrumencie. 
10. Osoba ubiegając się o członkostwo powinna złożyć deklarację członkowską. Deklaracja rozpatrywana jest przez Dyrygenta z uwzględnieniem zasad w punkcie 7 i 9, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej na piśmie.

11. Utrata członkostwa w Orkiestrze następuje na skutek:
a) nieobecności na próbach i koncertach częściej niż 50% prób w danym roku akademickim, 
b) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu członka Orkiestry z listy studentów Politechniki Opolskiej, 
c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

12. W razie utraty członkostwa z przyczyn, o których mowa w pkt. 9 zainteresowanemu przysługuje odwołanie, które głosowane jest przez Zgromadzenie Członków z wyłączeniem podpunktu c).

 

ROZDZIAŁ II - ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ORKIESTRY

§ 3.
Celem Orkiestry jest w szczególności: 
1. udział w życiu kulturalnym uczelni,
2. krzewienie kultury muzycznej na terenie uczelni i poza nią, 
3. reprezentowanie jako zespół muzyczny uczelni w kraju i poza jego granicami, 
4. organizowanie koncertów na terenie uczelnie i poza nią, 
5. angażowanie się w projekty mające na celu doskonalenie się zawodowe muzyków, 
6. dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego, 
7. dbałość o reprezentatywność programów muzycznych, 
8. prowadzenie działalności promocyjnej. 

§ 4. 
1. Dla realizacji celów, określonych w § 3 Statutu, Orkiestra w szczególności: 
a) bierze udział w reprezentatywnych uroczystościach na terenie uczelni i poza nią,
b) angażuje artystów wykonawców i tworzy z nich zespół,
c) współpracuje z władzami uczelni w zakresie właściwej koordynacji występów artystycznych,
d) współpracuje z innymi orkiestrami, zespołami muzycznymi, instytucjami,
e) ma możliwość łączenia się z innymi orkiestrami lub zespołami muzycznymi w większy zespół wykonawczy z zachowaniem własnej autonomii.

§ 5.
Członkowie orkiestry posiadają obowiązki i prawa określone w ustępie 2 i 3.
1. Do obowiązków członka Orkiestry należy:
a) systematyczne i sumienne przygotowywanie się do prób na podstawie materiałów nutowych przedkładanych przez Dyrygenta Orkiestry w ramach członkostwa w Orkiestrze, 
b) regularne uczestniczenie w próbach oraz koncertach w ramach członkostwa w Orkiestrze,
c) dbanie o mienie będące własnością Orkiestry oraz odpowiedzialność materialną za nie w ramach członkostwa w Orkiestrze, 
d) godne reprezentowanie Orkiestry na terenie Politechniki Opolskiej i poza nią w ramach członkostwa w Orkiestrze, 
e) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wzajemne poszanowanie bez względu na przynależność społeczną, wyznaniową i polityczną tylko przez członków statutowych.

2. Do praw członka Orkiestry należy:

a) bezpłatne korzystanie z nut Orkiestry, 
b) bezpłatne korzystanie ze sprzętu muzycznego oraz sali niezbędnego do przeprowadzania prób lub indywidualnego ćwiczenia,
c) możliwość doskonalenia w zakresie gry zespołowej, podwyższania kwalifikacji muzycznych poprzez konsultacje Dyrygentem lub osobami przez niego wskazanymi,
d) możliwość uzyskiwania środków konserwacji do bieżącej eksploatacji instrumentów w miarę możliwości finansowych i budżetu Orkiestry,
e) uzyskiwania pomocy socjalnej lub innej formy pomocy w przypadkach losowych lub wynikających z trudnej sytuacji materialnej,
f) w przypadku studentów Politechniki Opolskiej dodatkowe warunki promowania członków Orkiestry są określane przez Rektora oddzielnym zarządzeniem,
g) udziału w Zgromadzeniu Członków Orkiestry.

 

ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6. 
1. Orkiestrą kieruje Dyrygent Orkiestry. Za kierowanie Orkiestrą oraz za wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze Statutu Orkiestry lub innych wyznaczonych przez Rektora, na podstawie odrębnej umowy otrzymuje wynagrodzenie, które ustalane jest przez Rektora Politechniki Opolskiej.

2. Rektor powołuje i odwołuje Dyrygenta Orkiestry.

3. Dla celów koordynacji działalności Orkiestry spośród członków wybiera się: Inspektora Orkiestry, Zastępcę Inspektora Orkiestry, Bibliotekarza Orkiestry. Kandydaci muszą wyrazić zgodę aby kandydować do tych funkcji. Wybór następuje w trybie określonym w par. 2 ust. 8 Statutu. Kadencja Inspektora Orkiestry, Zastępcy Inspektora Orkiestry, Bibliotekarza Orkiestry trwa do końca roku akademickiego, może być przedłużona o dowolny okres czasu, jeśli osoby te wyrażą na to zgodę. Kadencja tych osób może rozpocząć się w trakcie trwania roku akademickiego. Każda z tych osób może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym okresie czasu. Rezygnacja składana jest na ręce Dyrygenta. W przypadku złamania zasad Statutu Orkiestry Politechniki Opolskiej lub skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia każda z w/w trzech osób jest odwoływana w sposób natychmiastowy. 

§ 7. 
1. Dyrygent zarządza Orkiestrą i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działań.

2. Do obowiązków Dyrygenta należy realizacja statutowych zadań, a w szczególności: 
a) odpowiedzialność za bieżącą działalność Orkiestry,
b) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Orkiestry,
c) sporządzanie sprawozdań merytorycznych,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy, zgodnie z zarządzeniami Rektora Politechniki Opolskiej lub na jego prośbę dodatkowo, koordynowanie pracy i koncertów Orkiestry,
e) ustalanie repertuaru i zabezpieczenie materiału nutowego na dany sezon artystyczny Orkiestry, 
f) promocja zespołu.


§ 8. 
1. Inspektor Orkiestry, Zastępca Inspektora Orkiestry, Bibliotekarz Orkiestry o których mowa w § 6 ust. 2, są osobami, którzy doradzają i opiniują oraz pomagają Dyrygentowi.

2. Do ich zadań należy:
a) pomoc w realizacji koncertów i planów Orkiestry,
b) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrygenta we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Orkiestry.

3. Do szczegółowych zadań poszczególnych osób należy: 
a) Inspektora: koordynowanie pracy, prób, przygotowanie orkiestry do próby zgodnie z wytycznymi Dyrygenta Orkiestry,
b) Zastępcy Inspektora: taki sam zakres obowiązków co Inspektora. W przypadku jego nieobecności przejmuje on obowiązki Inspektora,
c) Bibliotekarza: opieka nad zbiorami nutowymi, przygotowywanie materiałów do prób zgodnie z wytycznymi Dyrygenta Orkiestry. W przypadku nieobecności Inspektora i Zastępcy Inspektora przejmuje on obowiązki Inspektora.

 

ROZDZIAŁ IV - GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. 
1. Działalność Orkiestry jest finansowana na podstawie przepisów finansowania organizacji wewnętrznych Politechniki Opolskiej.

2. Orkiestra może w ramach udzielonego przez Rektora upoważnienia, odpłatnie udzielać koncerty lub inne zlecone prace, za realizację których odpowiada Dyrygent. Dyrygent zapewnia terminowe sporządzenie semestralnego i rocznego sprawozdania finansowego oraz składa go do Prorektora ds. Studenckich Politechniki Opolskiej.

§ 10. 
Do składania oświadczeń woli w zakresie działalności Orkiestry i w sprawach związanych z Orkiestrą uprawniony jest Rektor Politechniki Opolskiej lub ustanowiony przez niego pełnomocnik w zakresie ustalonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

 

ROZDZIAŁ V - ROZWIĄZANIE ORKIESTRY

§ 11.
1. Orkiestra ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w poniższych postanowieniach.

2. Orkiestra ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków. O dokonaniu rozwiązania decyduje głosowanie większością głosów – minimum 25% członków.

3. Rozwiązanie Orkiestry następuje w dniu wykreślenia z właściwego rejestru.

 

ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. 
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane przez Dyrygenta Orkiestry Politechniki Opolskiej w trybie określonym dla jego nadania w porozumieniu z Władzami Uczelni i za ich zgodą. Członkowie Orkiestry mają prawo do zgłaszania wniosków i poprawek do niniejszego statutu.

/Opole, październik 2009 roku/